Baner nagłówkowy z fotografiami z organizowanych imprez rekreacyjnych

OFERTA NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI KĄPIELISKA 2021

OFERTA

na dzierżawę części kąpieliska miejskiego przy ul. Kościuszki 55A w Głuchołazach
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności komercyjnej

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach informuje, że istnieje możliwość
wydzierżawienia wyznaczonego terenu części kąpieliska miejskiego przy ul. Kościuszki 55A
w Głuchołazach z przeznaczeniem na prowadzenie działalności komercyjnej w okresie
od 01.06.2021 r. do 05.09.2021 r.

Do wydzierżawienia zostały przeznaczone wydzielone części kąpieliska o pow.
20,00 m² w ilości 4 szt. o łącznej powierzchni 80,00 m².

Cena minimalna za jedną działkę o powierzchni dzierżawy 20,00 m² wynosi 1.500 zł
netto miesięcznie bez VAT (słownie złotych: jedentysiącpięćset 00/100).

Wydzierżawiający nie zapewnia dostępu do mediów, tzn. przyłącza wodnego,
kanalizacyjnego, elektrycznego i gazowego. Wyklucza także możliwość generowania energii
elektrycznej agregatem prądotwórczym usytuowanym na terenie kąpieliska.

Wydzierżawiający nie przewiduje możliwości indywidualnego i na własny koszt wykonania
podłączenia do mediów jak również ulepszania przedmiotu dzierżawy.

Wydzierżawiający nie przewiduje możliwości sprzedaży piwa i napojów alkoholowych przy
ubieganiu się (ofercie) o działalność handlowo gastronomiczną.

Osoby ubiegające się o przedmiotowe dzierżawy, winny przedstawić pisemną ofertę
cenową (netto bez VAT) wraz z podaniem powierzchni i okresu dzierżawy (minimum jeden
miesiąc kalendarzowy) oraz rodzaju prowadzonej działalności handlowej.

W związku z ograniczonym terenem przeznaczonym do wydzierżawienia, spośród
złożonych ofert wybrane zostaną oferty najkorzystniejsze cenowo. Oferta nie będzie
powtarzana w danym roku kalendarzowym.

Szczegółową lokalizację ewentualnej dzierżawy należy ustalić z administratorem
kąpieliska tj. Dyrektorem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach
ul. Konopnickiej 2.

Osoby ubiegające się o dzierżawę nie mogą posiadać zadłużenia wobec Gminy
Głuchołazy i nieuregulowanych spraw wobec Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji .
Przed podpisaniem umowy dzierżawca zobowiązany jest zapoznać się ze stanem
nieruchomości oraz okazać stosowne zgody i zezwolenia.

Wydzierżawiający nie przewiduje
w czasie obowiązywania umowy możliwości rozszerzenia działalności przez dzierżawcę.

Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach
należnego podatku od nieruchomości wg obowiązujących stawek.


Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 maja 2021 r. do godz. 14,00:
w Biurze GOSiR w Głuchołazach, ul. Konopnickiej 2 lub na pocztę elektroniczną
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego.
Szczegółowych informacji udziela Dyrektor GOSiR – biuro – Konopnickiej 2 lub tel. 774394864, mobil +48508122767.