Baner nagłówkowy z fotografiami z organizowanych imprez rekreacyjnych

SEZON 2017-2018 na lodowisku kończymy w niedzielę 4 marca.

Ogłoszenie wraz z załącznikami wersja PDF

Ogłoszenie wraz z załącznikami wersja DOC

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

z dnia 24 stycznia 2018rW związku z przyznaniem przez Gminę Głuchołazy środków finansowych z przeznaczeniem na wsparcie gminnych klubów sportowych w procesie szkolenia ogłaszam:

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania szkolenia w klubach sportowych, a w szczególności na pokrycie części wynagrodzenia instruktora, trenera według poniższego regulaminu:

§ 1

Termin składania wniosków upływa 9 lutego 2018r o godz.12.00 – decyduje data wpływu

do sekretariatu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach przy ul. Skłodowskiej 32.

 

 

 

§ 2

Wnioski zostaną zweryfikowane w terminie 14 dni od dnia zakończenia ich naboru.

§ 3

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

§ 4

Gmina Głuchołazy przeznaczy na realizację programu 28000,00 zł, a wysokość dofinansowania do każdego wniosku będzie zależna od ilości zrealizowanych zajęć przez wszystkich wnioskodawców.

§ 5

Przyznane dofinansowania zostaną przekazane w dwóch transzach.

§ 6

Warunkiem przekazania dofinansowania jest przedłożenie sprawozdania z realizacji harmonogramu szkolenia przez instruktora, trenera w terminie – za I półrocze do 18.06.2018, za II półrocze do 17.12.2018 oraz wystawienie rachunku przez wnioskodawcę wg stawki wyliczonej na koniec okresu rozliczeniowego .

§ 7

Sprawozdanie z realizacji harmonogramu obligatoryjnie musi zawierać rzeczywiste dni treningowe, ich miejsce oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia zajęć oraz powinno być podpisane przez instruktora, trenera.

§ 8

Wykonanie pracy szkoleniowej w ramach wniosku musi być potwierdzone przez Zarząd klubu.

§ 9

Ilość jednostek treningowych w sprawozdaniu nie może przekraczać sumy godzin zaplanowanych w harmonogramie.

§ 10

Dla celów unifikacyjnych pomiędzy różnymi dyscyplinami sportowymi do programu będą wliczane tylko jednostki treningowe w wymiarze 1,5h/jt.

§ 11

Wniosek musi zawierać:

 1. Pełną nazwę wnioskodawcy.

 2. Dokładny adres oraz osobę kontaktową, upoważnioną do uzupełniania i dokonywania korekt we wniosku wraz z numerem telefonu.

 3. Datę i miejsce złożenia wniosku.

 4. Forma prawna klubu.

 5. Numer i datę z rejestru stowarzyszeń sportowych, jaki dotyczy danego klubu.

 6. NIP.

 7. REGON.

 8. Posiadane rodzaje zasobów rzeczowych ważne z punktu widzenia realizacji działań szkoleniowych instruktora, trenera.

 9. Zakładane cele, w których realizacji ma pomóc dotacja.

 10. Imię i nazwisko instruktora, trenera oraz nazwę prowadzonej przez niego drużyny i w jakiej klasie rozgrywek uczestniczy (np. Unia Krapkowice – drużyna seniorów – liga okręgowa).

 11. Wszelkie informacje mające zdaniem wnioskodawcy znaczenie przy ocenie wniosku.

 12. Wniosek musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania klubu.

 13. Wniosek może zostać sporządzony według wzoru opracowanego przez GOSiR (forma sugerowana), 
  ale wszystkie inne wnioski spełniające wymogi formalne zostaną przyjęte.

§ 12

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie o nadaniu REGON.

 2. Decyzję o nadaniu NIP.

 3. Odpis z rejestru, jakiemu podlega klub.

 4. Statut.

 5. Kopia protokołu walnego zebrania ustanawiającego władze klubu.

 6. Kopia licencji instruktorskiej lub trenerskiej osoby prowadzącej szkolenie.

 7. Oświadczenie instruktora, trenera, że za prowadzone zajęcia nie pobiera wynagrodzenia z innych źródeł 
  za wyjątkiem klubu sportowego, który składa wniosek.

 8. Harmonogram pracy instruktora, trenera, który powinien zawierać:

 • Jakiej drużyny w klubie dotyczy harmonogram,

 • W jakie dni i w jakich godzinach będą odbywać się treningi,

 • Gdzie będą odbywać się zajęcia (jeżeli w terenie to gdzie się zaczynają i kończą),

 • Okresy przerw w prowadzeniu zajęć,

 • Przewidywana średnia liczba uczestników zajęć,

 • Terminarz rozgrywek.

 1. Oświadczenie instruktora, trenera, że zapoznał się z treścią ogłoszenia i zdaje sobie sprawę z obowiązków wynikających z przystąpienia do programu dofinansowania procesu szkolenia w klubach.

 2. Wszystkie załączone dokumenty powinny być podpisane przez władze klubu lub potwierdzone za zgodność 
  z oryginałem przez uprawnione osoby.

§ 13

Kluby, które otrzymają dofinansowanie przyjmują na siebie obowiązek przestrzegania następujących zasad:

 1. Informowania z wyprzedzeniem o zmianach w harmonogramie drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Informowania na bieżąco w formie pisemnej o zmianie instruktora, trenera z zastrzeżeniem, że instruktorem, trenerem może być tylko osoba uprawniona,

 3. Będą podlegać wyrywkowym kontrolom a w szczególności:

 • Kto prowadzi zajęcia,

 • W jakich godzinach i jak długo trwają zajęcia,

 • Ilu uczestników bierze udział w zajęciach,

 • Jak zorganizowany jest trening.

 1. Po złożeniu sprawozdania przez trenera/instruktora i jego weryfikacji przez GOSiR, klub bierze na siebie obowiązek wystawienia faktury/rachunku wg ilości godzin i stawki wskazanej przez GOSiR.

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności zajęć z harmonogramem lub innymi warunkami dofinansowanie może być wstrzymane lub cofnięte,

 2. W przypadku stwierdzenia powtarzających się niezgodności, klub może zostać pozbawiony dofinansowania na okres od roku do trzech lat.

Ogłoszenie wraz z załącznikami wersja PDF

Ogłoszenie wraz z załącznikami wersja DOC