Baner nagłówkowy z fotografiami z organizowanych imprez rekreacyjnych

OFERTA

na dzierżawę części kąpieliska miejskiego przy ul. Kościuszki 55A w Głuchołazach z przeznaczeniem na prowadzenie działalności komercyjnej Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach

Informuje, że istnieje możliwość wydzierżawienia wyznaczonego terenu części kąpieliska miejskiego przy ul. Kościuszki 55A w Głuchołazach z przeznaczeniem na prowadzenie działalności komercyjnej w okresie od 01.06.2018 r. do 02.09.2018 r. . Do wydzierżawienia zostały przeznaczone wydzielone części kąpieliska o pow. 20,00 m² w ilości 5 szt. o łącznej powierzchni 100,00 m².


Cena minimalna za jedną działkę o powierzchni dzierżawy 20,00 m² wynosi 1.500 zł netto miesięcznie bez VAT (słownie złotych: jedentysiącpięćset 00/100).

Wydzierżawiający nie zapewnia dostępu do mediów, tzn. przyłącza wodnego, kanalizacyjnego, elektrycznego i gazowego. Wydzierżawiający nie przewiduje możliwości indywidualnego i na własny koszt wykonania podłączenia do mediów jak również ulepszania przedmiotu dzierżawy. Wydzierżawiający nie przewiduje możliwości sprzedaży piwa i napojów alkoholowych przy ubieganiu się (ofercie) o działalność handlowo gastronomiczną Osoby ubiegające się o przedmiotowe dzierżawy, winny przedstawić pisemną ofertę cenową (netto bez VAT) wraz z podaniem powierzchni i okresu dzierżawy (minimum jeden miesiąc kalendarzowy) oraz rodzaju prowadzonej działalności handlowej.

W związku z ograniczonym terenem przeznaczonym do wydzierżawienia, spośród złożonych ofert wybrane zostaną oferty najkorzystniejsze cenowo. Oferta nie będzie powtarzana w danym roku kalendarzowym.

Szczegółową lokalizację ewentualnej dzierżawy należy ustalić z administratorem kąpieliska tj. Dyrektorem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach ul. Skłodowskiej 32. Osoby ubiegające się o dzierżawę nie mogą posiadać zadłużenia wobec Gminy Głuchołazy.

Przed podpisaniem umowy dzierżawca zobowiązany jest zapoznać się ze stanem nieruchomości oraz okazać stosowne zgody i zezwolenia. Wydzierżawiający nie przewiduje w czasie obowiązywania umowy możliwości rozszerzenia działalności przez dzierżawcę.

Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach należnego podatku od nieruchomości wg obowiązujących stawek.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2018 r. do godz. 15,00: w Biurze GOSiR w Głuchołazach, ul. Skłodowskiej 32 Prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego.

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor GOSiR – biuro – Skłodowskiej 32 lub tel. 774394864, mobil +48508122767.