Baner nagłówkowy z fotografiami z organizowanych imprez rekreacyjnych

OFERTA

na dzierżawę części kąpieliska miejskiego przy ul. Kościuszki 55A w Głuchołazach

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności komercyjnej Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach informuje, że istnieje możliwość wydzierżawienia wyznaczonego terenu części kąpieliska miejskiego przy ul. Kościuszki 55A w Głuchołazach z przeznaczeniem na prowadzenie działalności komercyjnej w okresie od 01.06.2019 r. do 08.09.2019 r. . Do wydzierżawienia zostały przeznaczone wydzielone części kąpieliska o pow. 20,00 m² w ilości 4 szt. o łącznej powierzchni 80,00 m².

Cena minimalna za jedną działkę o powierzchni dzierżawy 20,00 m² wynosi 1.500 zł netto miesięcznie bez VAT (słownie złotych: jedentysiącpięćset 00/100).

Wydzierżawiający nie zapewnia dostępu do mediów, tzn. przyłącza wodnego, kanalizacyjnego, elektrycznego i gazowego. Wyklucza także możliwość generowania energii elektrycznej agregatem prądotwórczym usytuowanym na terenie kąpieliska. Wydzierżawiający nie przewiduje możliwości indywidualnego i na własny koszt wykonania podłączenia do mediów jak również ulepszania przedmiotu dzierżawy. Wydzierżawiający nie przewiduje możliwości sprzedaży piwa i napojów alkoholowych przy ubieganiu się (ofercie) o działalność handlowo gastronomiczną. Osoby ubiegające się o przedmiotowe dzierżawy, winny przedstawić pisemną ofertę cenową (netto bez VAT) wraz z podaniem powierzchni i okresu dzierżawy (minimum jeden miesiąc kalendarzowy) oraz rodzaju prowadzonej działalności handlowej.

W związku z ograniczonym terenem przeznaczonym do wydzierżawienia, spośród złożonych ofert wybrane zostaną oferty najkorzystniejsze cenowo. Oferta nie będzie powtarzana w danym roku kalendarzowym.

Szczegółową lokalizację ewentualnej dzierżawy należy ustalić z administratorem kąpieliska tj. Dyrektorem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach ul. Konopnickiej 2. Osoby ubiegające się o dzierżawę nie mogą posiadać zadłużenia wobec Gminy Głuchołazy.

Przed podpisaniem umowy dzierżawca zobowiązany jest zapoznać się ze stanem nieruchomości oraz okazać stosowne zgody i zezwolenia. Wydzierżawiający nie przewiduje w czasie obowiązywania umowy możliwości rozszerzenia działalności przez dzierżawcę.

Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach należnego podatku od nieruchomości wg obowiązujących stawek.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 27 maja 2019 r. do godz. 15,00: w Biurze GOSiR w Głuchołazach, ul. Konopnickiej 2. Prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego.

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor GOSiR – biuro – Konopnickiej 2 lub tel. 774394864, mobil +48508122767.