Baner nagłówkowy z fotografiami z organizowanych imprez rekreacyjnych

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach
OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony na najem na okres 5 lat lokalu użytkowego o pow. 24,47 m² znajdującego się w budynku administracyjno-socjalno-szatniowym położonym na części działki nr 132/23 o pow. 1,1123 ha przy ul. Kościuszki 55 A w Głuchołazach objętej KW nr OP1P/00058152/7, będącym częścią składową kompleksu rekreacyjnego „Nad Białką” w Głuchołazach z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-gastronomicznej.
Część działki nr 132/23, na której posadowiony jest budynek z lokalem przeznaczonym do wynajęcia zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy wchodzi w kompleks terenu o symbolu „15aUS” – tj. tereny o podstawowym przeznaczeniu pod tereny sportu i rekreacji.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2020 r. o godz. 9:00 w Siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach przy ul. Konopnickiej 2
Cenę wywoławczą czynszu za najem ustala się w wysokości 11.000,00 zł netto rocznie.
Do ceny wyłonionej w drodze przetargu należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Przedmiotowe pomieszczenia znajdują się w wolnostojącym budynku administracyjno-socjalno-szatniowym położonym na części działki nr 132/23 o pow. 1,1123 ha przy ul. Kościuszki 55 A w Głuchołazach objętej KW nr OP1P/00058152/7, będącym częścią składową kompleksu rekreacyjnego „Nad Białką” w Głuchołazach. Bryła budynku oparta jest na rzucie w kształcie litery L. W skrzydle poprzecznym budynku mieści się zespół gastronomiczny składający się z podgrzewalni wraz z ze zmywalnią oraz magazynu i WC. Powierzchnia lokalu przeznaczonego do najmu wynosi 24,47 m². Wyżej wymieniony lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności o charakterze handlowo-gastronomicznym.
Wszelkie koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości, ponosić będzie najemca.
Najemca będzie zobowiązany do odbioru pomieszczeń zespołu gastronomicznego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nysie.
Osoba, która przetarg wygra będzie mogła nieodpłatnie zorganizować ogródek letni (stoliki, parasole) do obsługi lokalu gastronomicznego w miejscu uzgodnionym z administratorem kąpieliska.
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji nie zapewnia najemcy wyłączności na prowadzenie działalności handlowo-gastronomicznej na terenie kąpieliska.
Działy III i IV ksiąg wieczystych prowadzone dla tej nieruchomości nie zawierają żadnych wpisów.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 2.000,00 zł na konto Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach, ul. Konopnickiej 2 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Głuchołazy Nr 76-8891-0000-2015-6500-1293-0001 do dnia 22 czerwca 2020 r.
Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny rocznego czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni, od daty przetargu.
Należność ustalona w przetargu, winna zostać wniesiona najpóźniej do 30 czerwca 2020 r. W razie uchylenia się najemcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium nie będzie podlegać zwrotowi.
Od dnia zawarcia umowy, najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat dodatkowych m.in. należnego podatku, naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Uczestnicy przetargu winni:
- legitymować się dowodami osobistymi,
- posiadać dowód wpłaty wadium,
- złożyć oświadczenie, że zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń,
- osoby fizyczne biorące udział w przetargu mogą być reprezentowane przez pełnomocnika posiadającego oryginalne lub potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu,
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestrów – przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo (ewentualnie zgodę organów statutowych na najem przedmiotowej nieruchomości), dowód osobisty osoby reprezentującej podmiot.
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez m.in. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Głuchołazach, na stronie internetowej gosirglucholazy.pl
Szczegółowych informacji udziela księgowość Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Konopnickiej 2 (I piętro) tel. 774394864