Baner nagłówkowy z fotografiami z organizowanych imprez rekreacyjnych

AKTUALNE GODZINY OTWARCIA KĄPIELISKA 

CODZIENNIE OD GODZ. 10 DO GODZ. 20

Aktualny cennik

ADRES

ul. Kościuszki 55A

48-340 Głuchołazy

tel. 774749084

Kompleks  rekreacyjny  "NAD BIAŁKĄ"  to najnowsza inwestycja  zrealizowana przez Gminę Głuchołazy.  Na blisko 3 ha. terenu stworzono kompleks o charakterze wypoczynkowo sportowym. Sercem obiektu jest część basenowa składająca się z basenu rekreacyjnego z częścią pływacką( 4 tory,  25 metrów) oraz częścią rekreacyjną z atrakcjami wodnymi.  Dla najmłodszych zbudowano brodzik z parasolem wodnym oraz zjeżdżalnią "Słonik". 

Dodatkowymi atrakcjami wchodzącymi w skład kompleksu są plac zabaw oraz boiska piaskowe do siatkówki oraz piłki nożnej.

REGULAMIN Kąpieliska Miejskiego w Głuchołazach

Zarządzenie nr 1/2024
Dyrektora Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Głuchołazach
z dnia 27.05.2024
w sprawie: zmiany cen i opłat za korzystanie z obiektu Kąpielisko nad Białką
zarządzanym przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach


§ 1.
Z dniem 27 maja 2024 roku ustala się ceny i opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń oraz usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach.
§ 2.
Z chwilą wejścia w życie niniejszego Zarządzenia tracą moc dotychczasowe przepisy regulujące ceny i opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń oraz usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach.
§ 3.
Tekst jednolity cennika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 maja 2024 r.
Dyrektor
GOSiR Głuchołazy

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 UCHWAŁA NR XXXI/306/21
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH
z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Kompleksu Rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz
713 z zm.) Rada Miejska w Głuchołazach uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin korzystania z Kompleksu Rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach,
położonego przy ulicy Kościuszki 55a, stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLII/438/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 maja 2014r. w sprawie
ustalenia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - Kąpieliska Miejskiego
w Głuchołazach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głuchołazach
Mariusz Migała
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Załącznik do uchwały Nr XXXI/306/21
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 24 lutego 2021 r.
§ 1. 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Kompleksu Rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach,
położonego przy ulicy Kościuszki 55a, w Głuchołazach, zwanego dalej Kąpieliskiem.
2. W skład Kąpieliska wchodzą:
1) pływalnia z infrastrukturą towarzyszącą,
2) plaża trawiasta,
3) boiska sportowe z nawierzchnią piaszczystą,
4) plac zabaw dla dzieci.
§ 2. 1. Kąpielisko stanowi własność komunalną Gminy Głuchołazy.
2. Zarządcą Kąpieliska jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach.
§ 4. 1. Kąpielisko czynne jest sezonowo. Zarządca zobowiązany jest do ustalenia i wywieszenia
w miejscach ogólnie dostępnych informacji na temat godzin jego otwarcia.
2. W uzasadnionych przypadkach Zarządca może zmienić godziny otwarcia lub całkowicie zamknąć
Kąpielisko.
3. Nad bezpieczeństwem korzystających z Kąpieliska czuwają ratownicy. W czasie dyżuru ratownicy noszą
stroje oznaczone napisem Ratownik Wodny.
§ 5. 1. Do wstępu na teren Kąpieliska upoważnione są osoby, które zakupiły bilet wstępu lub posiadają
kartę wolnego wstępu wydaną przez Zarządcę.
2. Z Kąpieliska mogą korzystać grupy zorganizowane, po uprzednim zgłoszeniu pobytu ratownikowi.
§ 6. Osobom korzystającym z Kąpieliska zabrania się:
1) wchodzenia do wody w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona,
2) wskakiwania, popychania i wrzucania innych osób do wody.
§ 7. Osoby korzystające z kąpieli zobowiązane są do:
1) noszenia stroju kąpielowego,
2) korzystania z natrysku przed wejściem do wody,
3) wykonywania poleceń ratowników,
4) przestrzegania obowiązujących przepisów.
§ 8. Na Kąpielisku obowiązują następujące sygnały flagowe:
1) flaga biała - kąpiel dozwolona;
2) flaga czerwona - kąpiel zabroniona;
3) brak flagi - Kąpielisko nieczynne.
§ 9. 1. Zabrania się wprowadzania (wnoszenia) zwierząt na teren Kąpieliska, za wyjątkiem osób
używających psów jako przewodników.
2. Zabrania się zaśmiecania terenu Kąpieliska, rozpalania ogniska i używania grilla bez zgody Zarządcy.
§ 10. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub za zagubione rzeczy wniesione na teren
Kąpieliska.
§ 11. Osobom naruszającym porządek publiczny w tym przepisy niniejszego regulaminu będzie nakazane
opuszczenie terenu Kąpieliska
§ 12. Z urządzeń i sprzętu, znajdującego się na terenie Kąpieliska należy korzystać zgodnie z ich
przeznaczeniem. Za zniszczenie lub uszkodzenie urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Kąpieliska
grozi odpowiedzialność określona w odrębnych przepisach.
§ 13. Skargi i wnioski związane z korzystaniem z Kąpieliska należy zgłaszać w formie pisemnej Zarządcy.
§ 14. 1. Kąpielisko, jako obiekt użyteczności publicznej może być udostępniony w celu organizowania
festynów oraz innych imprez okolicznościowych.
2. Na terenie Kąpieliska mogą być organizowane imprezy masowe, na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
3. Udostępnianie terenu Kąpieliska w celu zorganizowania imprez, o których mowa w ust. 1 i 2, odbywa się
po wcześniejszym uzgodnieniu warunków korzystania z obiektu z Zarządcą.