Baner nagłówkowy z fotografiami z organizowanych imprez rekreacyjnych

 

 Widok na stadion kamera on-line 

Certyfikat FIFA

UCHWAŁA NR XXXI/305/21
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH
z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Stadionu Miejskiego w Głuchołazach

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz
713 z zm.) Rada Miejska w Głuchołazach uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin korzystania z Stadionu Miejskiego w Głuchołazach, położonego przy ulicy
Konopnickiej 2, stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr VII/61/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 marca 2015r. w sprawie
ustalenia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użytecznoci publicznej - Stadionu Miejskiego
w Głuchołazach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głuchołazach
Mariusz Migała


Załącznik do uchwały Nr XXXI/305/21
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 24 lutego 2021 r.
§ 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Stadionu Miejskiego, położonego przy ul. Konopnickiej
2 w Głuchołazach, zwanego dalej Stadionem.
§ 2. 1. Stadion stanowi własność Gminy Głuchołazy.
2. Zarządcą Stadionu jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach.
§ 3. Stadion jest obiektem użyteczności publicznej i przeznaczony jest do organizowania zawodów, zajęć
i imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, oświatowych oraz innych wydarzeń, zwanych dalej
wydarzeniami.
§ 4. 1. Stadion jest otwarty codziennie od godz. 8 do godz. 21. W uzasadnionych przypadkach Zarządca
może zmienić godziny otwarcia Stadionu.
2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania, gdy czas rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia przewidziany jest
na inne godziny.
3. Zarządcy przysługuje prawo zamknięcia Stadionu, spowodowanego warunkami atmosferycznymi,
klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzenia stwarzającymi zagrożenie dla zdrowia, życia lub mienia.
§ 5. 1. Ze Stadionu, w porozumieniu z Zarządcą, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie
mogą korzystać:
1) grupy zorganizowane,
2) osoby indywidualne z wykupionym dostępem do Stadionu.
2. Grupy zorganizowane korzystające ze Stadionu zobowiązane są do korzystania ze Stadionu zgodnie
z harmonogramem, w obecności trenera, nauczyciela lub instruktora. Nad bezpieczeństwem grupy oraz
przestrzeganiem przez jej uczestników regulaminu czuwa trener, nauczyciel lub instruktor.
3. Korzystanie z infrastruktury sportowej oraz innych urządzeń zlokalizowanych na Stadionie odbywa się
zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją.
§ 6. 1. Organizowanie wydarzeń na terenie Stadionu wymaga zgody Zarządcy.
2. Do obowiązków organizatora wydarzenia należy w szczególności:
1) respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku przed
rozpoczęciem wydarzenia, w czasie jego trwania oraz po zakończeniu wydarzenia;
2) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia
uczestników wydarzenia lub zapobieżenia niszczenia mienia;
3) zapewnienia bezpieczeństwa i przestrzegania obowiązujących przepisów przez uczestników
wydarzenia,
4) niezwłoczne poinformowanie Zarządcy o szkodach powstałych w czasie trwania wydarzenia lub
w związku z wydarzeniem.
3. Organizator wydarzenia odpowiada za bezpieczeństwo uczestników organizowanego wydarzenia.
§ 7. Zabrania się:
1) wnoszenia oraz używania na terenie Stadionu: niebezpiecznych narzędzi, butelek i opakowań
szklanych lub innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu,
2) umieszczania na budynkach, urządzeniach i ogrodzeniu napisów, plakatów, reklam lub ogłoszeń - bez
zgody Zarządcy;
3) przebywania na terenie Stadionu poza godzinami jego otwarcia bez zgody Zarządcy;
4) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem osób niewidomych, używających psów jako przewodników lub
zwierząt biorących udział w organizowanych pokazach, wystawach zwierząt;
5) wjeżdżania pojazdami bez zezwolenia Zarządcy lub organizatora wydarzenia, za wyjątkiem pojazdów
użytkowanych przez osoby niepełnosprawne;
6) prowadzenia, bez posiadania stosownych zezwoleń, sprzedaży towarów, zbiórek pieniężnych;
§ 8. 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Stadionu zobowiązane są do podporządkowania się
poleceniom Zarządcy, organizatora wydarzenia, służb porządkowych i osób upoważnionych do czuwania nad
bezpieczeństwem.
2. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na Stadionie będę pociągnięte do
odpowiedzialności karno - administracyjnej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 9. Na Stadionie mogą być organizowane imprezy masowe, na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.

 Parametry obiektu:

Płyta boiska - sztuczna trawa FIFA 2 star wypełnienie granulatem EPDM + system zraszania boiska + oświetlenie

- wymiary pola gry 100m x 64m

Bieżnia okólna poliuretanowa certyfikat IAAF (tartan)

- wymiary bieżni 400m x 4 tory, prosta 110m x 6 torów.

Skocznia do skoku w dal x 2 szt. wzdłuż trybuny głównej.

Rów z wodą do biegu z przeszkodami.

Skok wzwyż 1 szt.

Rzutnia do pchnięcia kulą (trawiasta, naturalna)

Trybuny odkryte o łącznej pojemności 450 miejsc z wydzielonym sektorem kibiców gości 40 miejsc.

Wyposażenie dodatkowe:

- bramki treningowe 7,32x2,44 x 2szt. , 5x2 x 4szt.

- wyposażenie lekkoatletyczne dostosowane do obiektu (płotki, przeszkody, kule itp.)